ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
Speciale Injectie Technieken B.V. te Soest aan de Koningsweg 2-44
Inschrijfnummer K.v.K. te Utrecht nr. 62485237

Noot: de gebruiker van de voorwaarden wordt in deze voorwaarden aangeduid als: SIT

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere tussen opdrachtgever en SIT gesloten of te sluiten overeenkomst en/of uitgebrachte offertes.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als: de wederpartij.
 3. Wanneer deze voorwaarden deel gaan uit maken van een tussen de wederpartij en SIT gesloten overeenkomst, zullen zij tevens en te allen tijde van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
 4. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes van SIT zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvende aanbod van SIT wordt aanvaard, heeft SIT het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Aanvaarding geschiedt schriftelijk.
 2. Offertes en/of overeenkomsten en/of aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging door SIT bindend.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de levering, de kostprijs van bestelde / gebruikte goederen / materialen / vloeistoffen stijgt en / of door overheid en/of vakorganisatie wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premie sociale voorzieningen, is SIT gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door SIT en/ of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is SIT gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
 4. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien SIT prijsverhogingen binnen de drie maanden aan de wederpartij doorberekend, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door SIT gepresteerde gedeelte dient de wederpartij af te rekenen op basis van het bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.
 5. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 6. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die SIT maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de wet Chemische Afvalstoffen, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
SIT is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene, derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat SIT tijdig kan beschikken:
 • Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met SIT, indien hij dit nodig acht;
 • Over (eventueel) toegang tot het gebouw, het terrein, de opstal, het object of alsmede het water, als in de ruimste zin des woord, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 • Over aansluitmogelijkheden voor het werk benodigde energie, zoals voor elektrische machines, eventuele verlichting detecteer.
 1. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water et cetera, zijn, voor zover benodigd, voor rekening van de wederpartij en zullen separaat in rekening worden gebracht.
 2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van SIT of door haar ingeschakeld derden behoort, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door SIT uit te voeren werk hierdoor geen vertraging ondervindt.

ARTIKEL 5: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 1. Opgegeven levertijden en/of opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel bedoelde tijden/ termijnen, dient SIT derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt SIT niet in verzuim.
 2. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwt.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt SIT zich, nadat zij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij, de volledige aanneemsom/ prijs te voldoen, onverlet.
 4. SIT is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 5. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid, dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- en/of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van SIT komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk halve werkdagen tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders niet kan worden gewerkt.
 6. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag, die niet een werkdag is, zoals omschreven in het vijfde lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 7. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, SIT het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft SIT recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden.
 8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor SIT voortvloeiende schades en onkosten door de wederpartij te worden vergoed.

ARTIKEL 6: MEER- EN MINDERWERK

 1. De werkzaamheden van SIT zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden:
 • Indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
 • Indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
 • Indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
 1. Indien na de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft SIT recht op een bedrag gelijk aan tien procent van het verschil van deze totalen.
 2. Indien de werkzaamheden van SIT geen normale doorgang kunnen vinden, ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7: MILIEU

 1. SIT zal bij diensten ter zake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten. SIT zal een afvalstoffenadministratie voeren.
 2. SIT zal voldoen aan de eisen van het kwaliteitstaalsysteem, direct uitvloeisel van de gemeenschappelijke verklaring inzake milieuhygiënische aspecten bij het overbrengen van afvalstoffen.
 3. SIT zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten, zoals vanuit de gemeente, provincie, rijksoverheid dan wel andere van overheidswege aangewezen organen is vastgesteld.
 4. SIT zal er voor zorgdragen dat alle afval op de afgesproken plaats van bestemming aankomt en niet op de grond, in het water of iedere andere plaats, die niet is afgesproken. Indien dit laatste toch gebeurt, dan zorgt SIT voor een milieu hygiënische verwijdering hiervan.
 5. De wederpartij zal – zonder toestemming van SIT – geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien de wederpartij zonder toestemming van SIT meer ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld, dan komen de kosten welke SIT hiervoor dient te maken geheel voor rekening van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door SIT of derden.

ARTIKEL 8: KWALITEIT EN CONTINUITEIT

 1. In de tussen de wederpartij en SIT te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld, waaraan de prestatie van SIT dient te voldoen. SIT zal al dan niet tezamen met de vertegenwoordiger van de wederpartij, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de wederpartij vrij, afzonderlijk een controle in te stellen, doch controles op de technische kwaliteit dienen tijdens, dan wel direct na afloop van de werkzaamheden te geschieden.
 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan ziet SIT er op toe, dat de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder onderbreken plaatsvindt.

ARTIKEL 9: OPNEMINGEN EN GOEDKEURING

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van SIT voltooid zal zijn, nodigt SIT de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) SIT en strekt ertoe te constateren of SIT aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan SIT binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid van dit artikel. In geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van de afkeuring vormen.
 3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk als dan niet is goedgekeurd, door SIT ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan SIT bij (aangetekende) brief (met ontvangstbevestiging), een nieuw verzoek, het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten. Voldoet de wederpartij niet aan dit (tweede) verzoek, dan wordt dit werk geacht op de vijfde dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek dan vinden het tweede en derde lid van dit artikel overeenkomstige toepassing.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
 6. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele in gebruikneming niet in de weg staan.
 7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring, vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 9: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

* Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grote van 3% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

*Zal de wederpartij aan SIT een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grote van 3% per maand cumulatief, te berekenen over de uitstaande hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

*Zal de wederpartij die naar daar toe door SIT te zijn aangemaand, gedurende de door SIT bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, alle kosten die verband houden met het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen, verschuldigd zijn. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten 20% verschuldigd zijn van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,–.

 1. Ter keuze van SIT kan in omstandigheden, zoals hiervoor in lid twee bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SIT bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschiedt of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien SIT het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. SIT kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met in begrip van gevolgschade, die het vervolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden, die SIT per de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
 2. Indien zich in de geleverde zaak kennelijke materiaal en/of fabricage fouten voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht SIT zich die zaken kosteloos te vervangen. SIT staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid. De te verwachten levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk/ schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden, wordt de aansprakelijkheid van SIT – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoeningen aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. – In alle gevallen is de termijn waarbinnen SIT tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden.

     – In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één         jaar.

 1. Zou door SIT geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen SIT en de wederpartij gelden.
 2. De wederpartij verliest zijn rechten jegens SIT, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart SIT tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade, indien en voor zover:
  a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van SIT strijdig gebruik van de afgeleverde zaken door de wederpartij
  b. Voormelde schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet conform de door  gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d., die door of namens de wederpartij aan SIT zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 1. SIT garandeert het geleverde werk voor een periode van 3 jaren. De garantie is een niet afbouw- / herstelgarantie. Uitgesloten is (gevolg)schade en/of  lekkage ten gevolge van zetting en/of mechanische beschadigingen.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij en SIT gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent.

ARTIKEL 12: VEILIGHEID
In het kader van de eisen van de verkeersveiligheid dient SIT de vereiste regelingen te treffen. SIT zal de gewenste dan wel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de te leveren prestatie in acht nemen, zowel ten aanzien van het personeel als ten aanzien van de directe omgeving.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING
SIT zal geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen bij de uitvoering van de overeenkomst over de opdrachtgever bekend is geworden.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGISTRATIE
SIT houdt een klachtenregistratie bij, waarin schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd. Tevens wordt de aard van de klacht geregistreerd, de reactie naar de klager wordt vastgelegd en geregistreerd wordt wie de klacht behandeld heeft.

ARTIKEL 15: WANPRESTATIE / VERZUIM / OVERMACHT

 1. In geval nakoming van datgene waartoe SIT krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SIT en/of door SIT hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is SIT gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door SIT te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker, tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij SIT, diens toeleveranciers of derden, die door SIT voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan SIT verschuldigd is, duidelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING / ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. Artikel 6: 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk, indien SIT daar in toestemt. Als dan is de wederpartij aan SIT, naast vergoeding van tenminste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht deze zijn be- of verwerkt, tegen betaling van die kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart SIT ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18: BEVOEGDE RECHTER
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat SIT de bevoegdheid toekomt de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.